Plik ogłoszenia do pobrania: Flashgate – zapytanie ofertowe emitenta NC 10-02-18-2

Poznań, dnia 10.02.2017r.

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect

1. Przedmiot zamówienia: zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki Flashgate sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmujący:
• Raport due-diligence,
• Wycenę spółki,
• Dokument ofertowy,
• Dokument informacyjny,
• Teaser inwestycyjny,
• Prezentację inwestorską.

2. Kryteria wyboru:

a. Kryterium formalne:
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1

b. Kryteria merytoryczne

Kryteria wyboru Waga
1 Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect
(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) 5
2 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych 4
3 Cena łączna obejmująca
– raport due-diligence
-wycena spółki
– dokument ofertowy
-Dokument informacyjny
-teaser inwestycyjny
-prezentacja inwestorska 2
4 Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu 5
5 Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej 5

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru.
Oferty w kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.

3. Termin dostarczania ofert:
20 luty 2017 r. do godziny 11:00
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

4. Dodatkowe wymagania formalne:

 data wystawienia oferty
 okres ważności oferty (co najmniej do 31.12.2017r.)
 podpis wystawcy oferty
 załączniki:
o certyfikaty ASO osób zatrudnionych
o licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego
o potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
o potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)

5. Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Informacje dodatkowe

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
3. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 – 4STOCK.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym etapie bez wskazania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
a. Strona internetowa Emitenta www.flashgate.pl
b. Zapytanie ofertowe zostało wywieszone w siedzibie Emitenta adres: ul. Dolna 69, 62-095 Rakownia w dniu 10.02.2017
c. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
10. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta www.flashgate.pl oraz na stronie PARP

Rafał Śliwiński


Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

……………………… 2017, ……………………….. Data i miejscowość


WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

……………………………….
Dane oferenta

OFERTA
(dotyczy zapytania ofertowego nr ….. z dnia ………)

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect

My niżej podpisani: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:

1.
a. Spełniamy kryterium formalne tj. pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr …………………………)

b. Kryteria merytoryczne

– kryterium 1 – Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect
(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) ……………………………..

– kryterium 2 – Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych – ……………..

Kryterium 3 – cena łączna

Przedmiot oferty Cena netto VAT Cena brutto
raport due dilligence
wycena spółki
Dokument ofertowy
Dokument informacyjny
teaser inwestycyjny
prezentacja inwestycyjna
ŁĄCZNIE

Wykonanie przedstawionego zakresu prac wymaga ………. roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej ……….

– kryterium 4 – Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

– kryterium 5 – Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej – ……………………………..

2. Okres ważności oferty – ……………………….

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia …………..2017 r.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.

 załączniki:
o certyfikaty ASO osób zatrudnionych
o licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego
o potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
o potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)

……………., dnia ……………………. ………………………………………………………
(podpis/y)