Proszę się zapoznać się z naszymi usługami.

Oferujemy Państwu rozwiązania na Twoje wyzwania.
W odniesieniu do każdej oferowanej przez nas usługi opisujemy typowe wyzwania, wyniki i najważniejsze rezultaty.

 

Kliknij
Na kolejnych kartach, aby dowiedzieć się więcej!

 

Optymalizacja procesu

 • Procesy są niejasne i niejednolicie wykonywane.
 • Role i obowiązki uczestników procesów są niejasne w organizacji
 • Zbędne i generujące niegospodarność działania w procesach (eliminacja marnotrastwa).

 • Procesy zdefiniowane w tym RASCI.
 • Zoptymalizowana struktura organizacyjna.
 • Zwiększona wydajność z inicjatyw poprawy.
 • Redukcja odpadów> 10%

 • Jednolity sposób zarządzania procesowego w organizacj.
 •  Struktura organizacyjna.
 • Strukturyzowane ciągłe doskonalenie podejścia i procesów.

Kontrola organizacji lub projektu

 • Kontrola opiera się na intuicji i instynktcie zamiast na faktach i liczbach.
 • Nieprzewidywalne (wysokiej wariancja) wyniki procesu.
 • Wycinkowe planowanie .

  Lepsza przewidywalność procesów:

 • Zmniejszenie zmienności w procesie.
 • Lepsza kontrola procesów .

 • Efektywna struktura spotkań z wstępnie zdefiniowanym porządkiem obrad, uczestników i dokumentów.
 • System KPI.
 • Skuteczne raportowanie, w oparciu o ocenę i ograniczanie ryzyka.
 • Metodologia planowania .

Orientacja Organizacyjna

 • Wizja i / lub misja nie są zdefiniowane.
 • Wizja i / lub misja nie są jasne dla pracowników.
 • Brak tłumaczenia wizji i / lub misji w strategiac.
 • Brak przełożenia strategii do SMART celów i działań .

 • Większa koncentracja organizacyjna w kierunku rynku.
 • Zwiększone zaangażowanie pracowników.

 • Jasno określona wizja i misja opiera się na dokładnej analizie.
 •  Opierając się na wizji i misji zdefiniowanie strategi.
 • Przełożenie strategii w plan działań (roadmap) z celami i rezultatami SMART .

Zarządzanie Projektami

 • Projekty są poza kontrolą.
 • Kierownicy projektów mają wszyscy swoje własne podejście – brak ujednolicenia i spójności.
 • Duża rozbieżność w wynikach projektu.
 • Brak odniesienia projektów do strategii

 • Lepsze  zachowanie kontroli nad projektem.
 • Zwiększony profesjonalizm menedżerów projektów .

 • Jednoznaczna metodyka zarządzania projektami.

Zarzadzanie realizacją

 • Wiele problemów w realizacji projektu.
 • Zarządzanie umowami nie jest pod kontrolą.

 • Uzyskiwanie zamierzonych celów projektu bez dodatkowych nakładów finansowych lub czasowych.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem (ocena i łagodzenie) – wykonawcy sami pilnują zgodnego z planem wykonania projektu.
 • Zwiększona efektywność projektu.

Zmiana w podejściu zamawiającego wobec wykonawcy:
od zarządzania, bezpośredniego sterowania -> obserwować, słuchać i wspieraj

Zarzadzanie łańcuchem dostaw

 • Jak funkcjonuje Dział Zaopatrzenia jako niezależny departament, nie w kontekście efektywności projekowej.
 • Wszystkie projekty są traktowane jako niezależne i niepowiązane; brak synergii między projektami.

 • Zwiększona efektywność projektu.
 • Podejście cross-referencyjne w projektach wobec partnerów w łańcuchu wartości.


Zredefiniowane podejście do zarządzania łańcuchem wartości w oparciu o najlepszy stosunek filozofii:

 • Analiza bieżących dostawców (Kraljic)
 • Zdefiniowanych kluczowych dyscyplin dla potencjalnej współpracy partnerskiej.
 • Opracowanie planu działania na rzecz długoterminowego partnerstwa.
 • Wsparcie w zastosowaniu podejścia Best Value Procurement z przyszłymi partnerami.

Mapowanie inicjatyw

 • Brak wglądu i spójności wszystkich zainicjowanych inicjatyw doskon.
 • Wiele inicjatyw doskonalenia nigdy się nie kończy.
 • Sceptycyzm w pracy nad inicjatywami wśród pracowników .

 • Większa koncentracja wysiłków w ramach organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników i entuzjazmu.

 • Plan działań mającego na celu zrealizowanie inicjatyw udoskonalających.

Projekt KAIZEN

 • Niezadowalające wyniki dotyczące określonego procesu w zakresie finansów, jakości i / lub czasu realizacji.

 • Średnio wzrost > 20% w zakresie jakości i / lub.
 • Co stanowi średnio spadek o > 20% w czasie realizacji i / lub.
 • Średnio spadek o > 20% w kosztach .


Strukturalne podejście rozwiązywanie problemów w oparciu o narzędzia LEAN i Six Sigma:

 • Definicja problemu.
 • Kwantyfikacja problemu.
 • Analiza problemu; Analiza jakościowa i ilościowa.
 • Propozycja rozwiązania.
 • Kontrola rozwiązania.

Identyfikacja niewydajności i niegospodarności

 • Brak wglądu w niewydajności i niegospodarności w procesach.

 • Wgląd w ewentualne niewydajności i niegospodarności.
 • Krytyczne spojrzenie pracowników wobec własnych procesów pracy.

 • Plan działania na rzecz ograniczenia niewydajności i niegospodarności we wszystkich obszarach / procesach.

5S

 • Niebezpiecznych sytuacje ze względu na ograniczony wgląd na obszar roboczy, .
 • nieuporządkowanie miejsca pracy.

 • Zwiększone uporządkowanie.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie produkcji.

 • Plan działania na rzecz prawidłowego zorganizowania obszaru produkcji (fabryka, warsztat, magazyn, itp)

Wsparcie internacjonalizacji

 • Działania internacjonalizacyjne przynoszą słabe efekty.
 • Trudności z internacjonalizacją na wybranym rynku.
 • Brak wiedzy jak skutecznie internacjonalizować.


Opracowanie strategii internacjonalizacji,

 • Identyfikacja barier w sprzedaży zagranicznej.
 • Działania operacyjne na wybranym rynku zwiększające sprzedaż i/lub obecność na rynku zagranicznym.
 • Wdrożenie zespołu inicjatyw ulepszających mających na celu intensyfikacji internacjonalizacji.
 • Znalezienie kluczowych partnerów zagranicą i pomoc w negocjacjach.
 • Opracowanie zespołu inicjatyw mających na celu rozwiązanie specyficznych problemów na rynkach zagranicznych na których firma jest obecna.


Zwiększenie sprzedaży zagranicznej:

 • Likwidacja barier sprzedaży produktów lub usług firmy zagranicą.
 • Optymalizacja wyników internacjonalizacji.
 • Pokonanie specyficznych problemów firmy na rynkach zagranicznych.
 • Inicjacja działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych.
 • Opracowanie strategii i planów krótkookresowych internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa.

Re-definicja Twojego modelu biznesu


Obecny model biznesu przynosi zbyt niskie dochody:

 • Następuje utrata części rynku na rzecz konkurentów
 • Następuje rozwarstwienie rynku na trwałe segmenty, w ramach niektórych firma traci udziały rynkowe.
 • Brak pomysłu jak zagospodarować zidentyfikowany popyt w obszarach pokrewnych działalności przedsiębiorstwa.


Zmiana istniejącego modelu biznesu:

 • Opracowanie w ramach działalności firmy niezależnych od siebie modeli biznesu.
 • Opracowanie nowego modelu biznesu zagospodarowującego nieobsługiwany dotychczas popyt .


Zwiększenie sprzedaży w ramach obsługiwanego segmentu rynkowego:

 • Odzyskanie i/lub zwiększenie udziałów rynkowych w określonych segmentach rynku.
 • Zainicjowanie sprzedaży do nowego segmentu rynku.
 • Wdrożenie nowych sposobów sprzedaży.